Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van Axon Group (“Axon Group”, “we” of “wij”). Axon Group is de groepsnaam voor twee naamloze vennootschappen. Almeco nv is een naamloze vennootschap, gevestigd te Royennestraat 51, 7700 Moeskroen, België en met ondernemingsnummer BE 0414 262 254. PCA nv is een naamloze vennootschap gevestigd te Wijngaardveld 10, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer BE 0443 845 670. 

Axon Group verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gelieve ons geen persoonsgegevens te verstrekken als je niet wilt dat we ze gebruiken zoals hierin wordt beschreven.

Deze verklaring kan zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden in functie van o.m. wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt. Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 26 juni 2018 .

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Axon Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Mailings met praktische informatie zoals nieuws omtrent producten, diensten, events, vacatures, etc.
 • Contact in functie van onze samenwerking, dienstverlening of een overeenkomst.
 • Diensten te verlenen of te verbeteren.
 • Onze website technisch en functioneel te beheren en te verbeteren.
 • Voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen.
 • Aanwerving van personeel.
 • Marktonderzoek.
 • Andere rechtmatige zakelijke doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je van onze diensten wilt gebruik maken of als je anderszins te maken hebt met een onderneming van Axon Group, kunnen we je om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij achten deze persoongegevens nodig of nuttig voor onze dienstverlening. Het kan gaan om de gebruikelijke persoonsgegevens zoals je voor- en achternaam, adres- en contactgegevens van je firma, taal, interesses en andere. 

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld: mondeling, telefonisch, schriftelijk of via cookies of elektronische formulieren op onze websites (bijvoorbeeld via de nieuwsbriefaanvraag op onze website).

Rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens?

Axon Group verplicht zich ertoe alleen persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken als ten minste een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens (voor zover van toepassing) en persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf zijn ontvangen, worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@axongroup.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang houden we persoonsgegevens bij?

Axon Group zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of wettelijk toegestaan is. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zullen we je persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie is. 

Voor direct marketing doeleinden bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Wij zullen jouw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij een foutmelding krijgen op dit adres. 

Delen we persoonsgegevens met derden?

Axon Group deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
In het geval dat er links met andere websites tot stand worden gebracht, is Axon Group niet aansprakelijk voor de praktijken inzake privacy van deze websites.

Onze cookies?

Meer info omtrent ons cookiebeleid vind je hier.

Onze beveiliging?

Axon Group neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dpo@axongroup.com. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Wil je je gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je door ons bewaarde persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dpo@axongroup.com. Om er zeker van te zijn dat je zelf het verzoek hebt ingediend, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Axon Group zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. 

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming leveren wij redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke informatie correct en actueel is. Om die reden verzoeken wij je om eventuele wijzigingen in je persoonsgegevens mee te delen.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over jou bewaren, op te vragen en te laten corrigeren of wissen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als je uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken, kan je je toestemming op elk ogenblik intrekken zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van het verwerken van dergelijke persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht je persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van onzentwege, indien de verwerking is gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent; en de verwerking op een geautomatiseerde manier wordt uitgevoerd.

Als je marketingmateriaal van ons ontvangt, kan je op elk moment en kosteloos de toestemming die je ons daarvoor hebt gegeven, intrekken door je uit te schrijven.
 

Meer informatie of een vraag? Stuur ons een mail op dpo@axongroup.com.