Coagulatie / Neutralisatie / Flocculatie

Bij een fysicochemische waterzuivering is het vaak de bedoeling de vervuilende componenten neer te slaan tot een slib dat makkelijk kan worden afgescheiden.

Om deze componenten te kunnen neerslaan, moeten ze eerst uit oplossing komen. Dit wordt bekomen door de dosering van een coagulant en een neutralisatie.

Coagulantdosering is vaak de eerste stap in een klassieke fysico-chemie. Nadien wordt er een neutralisatie uitgevoerd, meestal door de dosering van kalkmelk of NaOH. Door deze dosering worden er hydroxides gevormd en zal er een slibfractie gevormd worden. Deze slibfractie bevat dan de vervuilende componenten.

In de laatste stap (flocculatie) wordt het gevormde slib dan “samengeklit” zodat men grote vlokken krijgt, in plaats van kleine afzonderlijke slibdeeltjes. Deze grote vlokken zullen veel makkelijker afgescheiden kunnen worden uit het afvalwater.

De afscheiding van dit slib wordt best uitgevoerd in een bezinker of flotatie unit. De keuze hiertussen is afhankelijk van de soort vervuiling, de concentratie, het debiet etc.

Een coagulatie/ neutralisatie en flocculatie zuivering is een zeer robuuste zuivering die uiteenlopende afvalwaters aan kan. Het nadeel van deze technologie is dat er restconcentraties aan vervuiling achterblijven in het afvalwater. Maar deze restconcentraties zijn normaal gezien lager dan de lozingsnormen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Neutralisatie en flocculatie, PCA Water